Sökning: "Gunnel Hessler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnel Hessler.

  1. 1. Identitet och förändring en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

    Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

    Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER