Sökning: "Gunnar Sperber"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Sperber.

  1. 1. Some aspects of electron correlation

    Författare :Gunnar Sperber; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER