Sökning: "Gunnar Helmius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Helmius.

  1. 1. Myocardial infarction without coronary occlusion : a methodologic, radiologic and morphologic study in sheep

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gunnar Helmius; Uppsala universitet.; [1980]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER