Sökning: "Gunnar Frostfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Frostfeldt.

  1. 1. Coagulation Inhibition and Development of Myocardial Damage in ST-Elevation Myocardial Infarction

    Författare :Gunnar Frostfeldt; Marianne Hartford; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Medical sciences; myocardial infarction; fibrinolysis; lmw-heparin; coagulation; troponin-T; PET; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

    Sammanfattning : In 101 patients with ST-elevation myocardial infarction treated with streptokinase the additional effects of lmw-heparin (dalteparin) were investigated. The prognostic value of troponin-T (TnT) was elucidated and the development of myocardial damage was investigated with Positron Emission Tomography (PET). LÄS MER