Sökning: "Gunilla Granath"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Granath.

  1. 1. Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker

    Författare :Gunilla Granath; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pastoral powers; development talks; log books; disciplining techniques; communication; normalisation; individualisation; intimisation; performativity;

    Sammanfattning : The title of this thesis indicates a Foucaultian perspective on power, regarding it as pluralistic and mobile; nobody owns the power, but it is voiced through and in social relations and positions. It also indicates that today’s disciplining techniques are understood to be pastoral and mild. LÄS MER