Sökning: "Gudrun Holmdahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gudrun Holmdahl.

  1. 1. Skolutveckling som diskursiv praktik : Några ideologiska implikationer

    Författare :Gudrun Holmdahl; Hector Pérez Prieto; Ulf Olsson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School development; discourse; ideology; skolutveckling; diskurs; ideologi; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This study aims at highlighting the ideological implications of school development as a discursive practice. More comprehensively the aim is also contributing to rearrangements and shifts in perspective when school development is the matter. LÄS MER