Sökning: "Grundpaket Drift"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Grundpaket Drift.

  1. 1. Contracting out road maintenance. A study on quality, transaction costs and learning organization

    Författare :Eva Liljegren; KTH; []
    Nyckelord :Vägverket; Grundpaket Drift; drift; underhåll; konkurrensutsättning; beställare; uppföljning; kvalitet; transaktionskostnader; lärande organisation.;

    Sammanfattning : This report studies the effect the opening up of routineroad maintenance in Sweden, traditionally carried out by theSwedish National Road Administration (SNRA). The main aim is tostudy the effect contracting out has had on work quality,transaction costs and the learning organization year 2001. LÄS MER