Sökning: "Gregor Sisask"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gregor Sisask.

  1. 1. Bone Development and the Nervous System

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gregor Sisask; Olof Nilsson; Anders Bjurholm; Kenneth B Jonsson; André Stark; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi;

    Sammanfattning : Innervation of bone influence bone modeling, growth and remodeling. Pro-inflammatory cytokines released after tissue trauma are recognized as neurotrophic factors as well as factors influencing bone formation. The Wnt signaling pathway, essential for cell migration during embryogenesis is found to influence bone formation during fracture healing. LÄS MER