Sökning: "Gregers gram"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gregers gram.

  1. 1. Immune recognition and early virus-cell interactions. Glycobiological aspects on HIV-1 gp120

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Gregers J. Gram; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human immunodeficiency virus type 1 HIV-1 ; glycoprotein; gp120; glycosylation.;

    Sammanfattning : Human immunodeficiency virus types 1 and 2 (HIV-1 and HIV-2) are the etiological agents of AIDS in humans. The viral envelope glycoproteins gp120 and gp41 mediate the early virus-cell interaction of HIV with the target cells. LÄS MER