Sökning: "Greger Hammarin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Greger Hammarin.

  1. 1. Microtubule structure and function as perturbed by electromagnetic fields

    Författare :Greger Hammarin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; X-ray; microtubules; microwaves; structural biology;

    Sammanfattning : Frontlinjen för strukturbiologisk forskning ligger idag i att avbilda proteiner i rörelse. För att förstå hur proteiner fungerar rent strukturellt krävs avbildningsmetoder med en tid- och rums-upplösning anpassad för den specifika biologiska funktionen. LÄS MER