Sökning: "Green Buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Green Buildings.

 1. 1. Green Buildings : Exploring performance and thresholds

  Författare :Magnus Bonde; Svante Mandell; Partick McAllister; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Green Buildings; Energy-Efficient Buildings; EPC; Indoor Environment Quality IEQ ; Real Options Analyses ROA ; Real-Estate Economics; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The overall aim of this research project is to study green/energy-efficient real estate from an economic perspective. The thesis summarizes the results from five different studies with a connection to green/energy-efficient real estate. LÄS MER

 2. 2. In the Business of Building Green : The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; Hans Lind; Staffan Hintze; Leif Gustavsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; green buildings; residential buildings; low-energy; energy-efficiency; construction cost; profitability; occupant satisfaction; indoor environment quality IEQ ; hållbarhet; gröna byggnader; bostäder; låg-energi; energieffektivitet; byggkostnad; lönsamhet; boende nöjdhet; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : An overarching aim of this research was to investigate the comprehensive value of green residential buildings as seen from two perspectives: that of the developer and that of the occupant (the customer). The dissertation consists of studies presented in seven papers. LÄS MER

 3. 3. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 4. 4. Economic studies of Green Commercial Buildings in Sweden

  Författare :Magnus Bonde; Hans Lind; Krushna Mahapatra; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Climate change has risen to become one of our most critical global issues to resolve. Greenhouse gas emissions have been identified as one of the main causes for increased global temperature. As most energy production causes emission of greenhouse gases, a more energy efficient real estate sector could reduce the global greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Extensive green roofs in Porto Alegre, Brazil : Effect on indoor thermal comfort in residential buildings

  Författare :Lisandra Fachinello Krebs; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Computer simulations; Extensive green roofs; Housing projects; Indoor thermal comfort; Leaf area index; Microclimate; Social housing; Sustainability; Thermal comfort;

  Sammanfattning : Brazil had a significant quantitative housing deficit of 7.7 million residences in 2015, especially in low-income housing. Traditionally, these projects have low levels of thermal insulation which can result in discomfort caused by warmth or cold. The residential sector is responsible for a significant part of the energy use in Brazil. LÄS MER