Sökning: "Gordon Hodson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gordon Hodson.

  1. 1. Prejudiced Personalities Revisited : On the Nature of (Generalized) Prejudice

    Författare :Robin Bergh; Nazar Akrami; Bo Ekehammar; Gordon Hodson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prejudice; Personality; Explicit attitudes; Implicit attitudes; Ethnocentrism; Big Five; Agreeableness; Openness to Experience; Fördomar; Personlighet; Attityder; Ingruppsfavoritism; Femfaktormodellen; Vänlighet; Öppenhet för nya erfarenheter; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : In the media, one type of prejudice is often discussed as isolated from other types of prejudice. For example, after Breivik’s massacre, intolerance toward Muslims was intensely debated (for good reasons). However, his manifesto also disclosed extreme attitudes towards women and gays, a fact which passed without much notice. LÄS MER