Sökning: "Goran Zafirov"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Goran Zafirov.

  1. 1. Essays on Balkan frontier stock markets

    Författare :Goran Zafirov; Lars Nordén; Björn Hagströmer; Dejan Šoškić; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; frontier stock markets; privatisation; liquidity; liquidity premium; order book; transparency; price discovery; frontier aktiemarknad; privatisering; likviditet; likviditetspremie; orderbok; transparens; prisbildning; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : This dissertation consists of four chapters dealing with Balkan frontier markets, their design and performance. Chapter I provides an introduction to these markets and presents additional information necessary for the reader to understand these markets. LÄS MER