Sökning: "Goetheanism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Goetheanism.

  1. 1. Historien om den antroposofiska humanismen : den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Håkan Lejon; Stockholms universitet.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anthroposophy; Humanism; Theosophy; Esoteric Spirituality; Biodynamic; Farming Methods; Waldorf- education; Curative Education; Goetheanism; Thought Style.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

    Sammanfattning : This paper has two objectives. First: the humanistic idea of knowledge, philosophically formulated by Rudolf Steiner (1861-1925), should be presented in relation to history of ideas. LÄS MER