Sökning: "Gester"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Gester.

 1. 1. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik : Children's digital story telling and cultural meaning. A link between educational practice and mass media

  Författare :Anna Klerfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Learnables in Action : The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms

  Författare :Ali Reza Majlesi; Mathias Broth; Per Linell; Charlotta Plejert; Charles Goodwin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Learnables; Ethnomethodology; Conversation Analysis; Dialogism; Second language learning; Multimodal interaction analysis; Gestures; Embodied actions; Classroom discourse; Swedish as a second language; Lärande; Etnometodologi; Samtalsanalys; Dialogism; Andraspråksinlärning; Multimodal interaktionsanalys; Gester; Förkroppsligade handlingar; Klassrumsdiskurs; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is an empirical qualitative research study on the emergence of learnables in classrooms of Swedish as a second language. It adopts a dialogical and praxeological approach, and analysis is based on video recorded teacher-student interactivities in classrooms. LÄS MER

 4. 4. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER