Sökning: "Germund Carl Barckenbohm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Germund Carl Barckenbohm.

  1. 1. In historiam poëseos Suecanae hypomnemata quæ cons. ampl. ord. phil. Ups. p. p. Petrus Adolphus Sondén ... et Germundus Carolus Barckenbohm Ostrogothi in audit. Gustaviano d. XXI Maji MDCCCXVII. P. IV., P. 4

    Författare :Per Adolf Sondén; Germund Carl Barckenbohm; Per Adolf Sondén; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER