Sökning: "Germanska språk - allmänt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Germanska språk - allmänt.

  1. 1. Från beslut till verklighet : Läkarnas roll vid implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulrika Winblad Spångberg; Urban Rosenqvist; Shirin Ahlbäck Öberg; Bo Bengtsson; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Germanic languages - general; Germanska språk - allmänt; Valfrihet i hälso- och sjukvården; Implementering; Medicinska professionella rollen; Patienträttigheter; politisk styrning av hälso- och sjukvården; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

    Sammanfattning : Several policies were introduced in Sweden at the beginning of the 1990’s with the intention to give patients the right to choose health care provider. The effects of these policies have been moderate, e.g. few patients are aware of their rights to choose. LÄS MER