Sökning: "Gerd Röndahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gerd Röndahl.

  1. 1. Heteronormativity in a Nursing Context : Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men

    Författare :Gerd Röndahl; Marianne Carlsson; Sune Innala; Kerstin Segesten; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; lesbians and gay men; homosexual; social norms; heteronormativity; intergroup relation; attitude; communication; nursing; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

    Sammanfattning : The general aim of the project was to describe the situation of lesbians and gay men in a nursing environment by studying the attitudes of nursing staff and students, and the experiences of gay nursing staff in their work environment and of gay patients and partners in their encounters with nursing. The study for papers I and II had a descriptive, comparative design. LÄS MER