Sökning: "Genus förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Genus förskola.

 1. 1. Det finns inga tjejbestämmare : Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Författare :Christian Eidevald; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Eva Reimers; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; Gender studies; Genus; Education; Pedagogik; Children; Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 2. 2. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

  Författare :Ylva Odenbring; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; könskonstruktioner; genus; interaktion; samtalsanalys; etnografi; förskola; förskoleklass; grundskola; gender constructions; könskonstruktioner;

  Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER

 3. 3. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 4. 4. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Författare :Mariann Enö; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a daily basis, so as to be able to investigate how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER

 5. 5. Möten som formar : interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : The gendered encounter Interaction between toddlers and preschool teachers in a gender perspective In studies concerning the youngest children, the so-called toddlers, the gender perspective is often missing. My interest is, therefore, to study if and how the gender construction in the interaction between children and preschool teachers in day care centres is visible. LÄS MER