Sökning: "Genus förskola"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Genus förskola.

 1. 1. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Ylva Odenbring; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; interaktion; samtalsanalys; etnografi; könskonstruktioner; genus; förskola; förskoleklass; grundskola;

  Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER

 2. 2. Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christian Eidevald; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 3. 3. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 4. 4. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Mariann Enö; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; class; construction of subject; dialogue; developmental processes; education and care; gender; participatory research; preschool; public and private sphere;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling tillhör området professions- och skolutvecklingsforskning. Avhandlingen tar upp hur förskolepersonal konstruerar sig som professionella subjekt, dvs hur förskolepersonal skapar sitt professionella jag, sin identitet, utifrån individuella såväl som kollektiva erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Annika Månsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I studier rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt perspektiv. LÄS MER