Sökning: "Gender regime"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Gender regime.

 1. 1. Genusregim i förändring : Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Författare :Micael Nilsson; Tora Friberg; Björn Horgby; Stig Montin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 2. 2. Gender and physiology in ice hockey : a multidimensional study

  Författare :Kajsa Gilenstam; Karin Henriksson-Larsén; Kim Thorsen; Staffan Karp; Carl Johan Sundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physiology; gender; sports medicine; ice hockey; women s sport; athletic performance; social conditions; qualitative method; quantitative method; exercise tests; Sports; Idrott; Gender studies; Genus; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Background That men are prioritised over women has been called the “gender regime in sport”, and has in part been explained by the gender difference in performance. However, gender differences in physical performance between women and men can be debated to depend on how comparisons are made and on the fact that there are many different confounders that may influence the results. LÄS MER

 3. 3. Trans Cinema and Its Exit Scapes : A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Författare :Wibke Straube; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Lann Hornscheidt; Susan Stryker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes offers a critical and creative intervention into cultural representations of gendered body dissidence in contemporary film. The study argues for the possibility of finding spaces of “disidentification”, so-called “exit scapes” within the films. LÄS MER

 4. 4. Emancipation's dead-end roads? : Studies in the formation and development of the Hungarian model for agriculture and gender, 1956-1989

  Författare :Ildikó Asztalos Morell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Gender; Agriculture; Co-operative; Emancipation; Rural; Hungary; Welfare; Collective farming; Gender regime; Work organisation; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The thesis explores the formation and development of agricultural production co-operativesin the context of market socialist transition. It examines how changes in the organisation ofproduction and reproduction affected gender relations. LÄS MER

 5. 5. Everyday Clandestinity : Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies

  Författare :Maja Sager; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersectionality; feminist methodology; migration regimes; undocumented migrants; clandestinity; citizenship; migration policy; asylum rights; migration; gender; welfare;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this study is to put the experiences of clandestine asylum seekers (rejected asylum seekers who, avoiding deportation, continue to stay in Sweden) at the centre of a critical re-reading of Swedish migration and gender regimes. Further, the study – in dialogue with feminist and postcolonial perspectives – aims to analyse the gendered experiences of migration and clandestinity in the context of a Nordic welfare model in transition towards a model more closely identified with neoliberal discourses and migration and welfare policies. LÄS MER