Sökning: "Gabriel Westman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriel Westman.

  1. 1. Herpesvirus Infection and Immunity in Neurocognitive Disorders

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gabriel Westman; Uppsala universitet.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; Herpes simplex encephalitis; Herpesvirus; Cytomegalovirus; CMV; HSV-1; HHV-6; CD8 T-cells; Cellular immunity; Immunosenescence; Autoimmunity; NMDA receptor; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

    Sammanfattning : Herpesviruses have co-speciated with several vertebrate and invertebrate animals throughout the history of evolution. In the immunocompetent human host, primary infection is usually benign, whereafter the virus is brought into life-long latency. LÄS MER