Sökning: "GNP per capita"

Hittade 1 avhandling innehållade orden GNP per capita.

  1. 1. Economic development and injury mortality Studies in global trends from a health transition perspective

    Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Syed Moniruzzaman; Karlstads universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap; injury; suicide; economic development; health transition; demographic transition; homicide; road traffic injury; fall injury; mortality; GDP per capita; GNP per capita;

    Sammanfattning : Globally, injury is a major public health problem. The extent of the problem varies considerably by demographic subgroups, regions and national income. LÄS MER