Sökning: "GIS-base ecological models"

Hittade 1 avhandling innehållade orden GIS-base ecological models.

  1. 1. Biodiversity in environmental assessment tools for impact prediction

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Mikael Gontier; KTH.; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Biodiversity assessment; Prediction tools; GIS; GIS-base ecological models; Miljöteknik; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

    Sammanfattning : Urbanisation and infrastructure developments impact on the surrounding natural environment and threaten biodiversity. The fragmentation of natural habitats in particular is a major obstacle for the preservation of biodiversity in a long-term perspective. LÄS MER