Sökning: "GENUSPERSPEKTIV"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet GENUSPERSPEKTIV.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Möten som formar : interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : The gendered encounter Interaction between toddlers and preschool teachers in a gender perspective In studies concerning the youngest children, the so-called toddlers, the gender perspective is often missing. My interest is, therefore, to study if and how the gender construction in the interaction between children and preschool teachers in day care centres is visible. LÄS MER

 3. 3. Kvinna i byggbranschen : civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv

  Författare :Annicka Cettner; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a gender analysis based on women's experiences of working as engineers in the construction industry. It focuses on the women's working conditions, and their possibilities to make a career in construction. The question is why many women engineers choose to leave construction after an expensive education. LÄS MER

 4. 4. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 5. 5. Imitation och omtolkning : Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv

  Författare :Jaana Kurvinen; Svante Brunåker; Kerstin Nilsson; Malin Tillmar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Gender; Identification; Social Construction; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study deals with the issue of entrepreneurship and gender. A central part is to understand how entrepreneurial opportunities and identities are constructed and linked to each other. The aim is to increase our understanding about entrepreneurial processes, identification and role creation. LÄS MER