Sökning: "Gösta Armands"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gösta Armands.

  1. 1. Geochemical studies of uranium, molybdenum and vanadium in a Swedish alum shale

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

    Författare :Gösta Armands; [1972]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER