Sökning: "Göran Zador"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Zador.

  1. 1. Continuous lumbar peridural analgesia and pudendal block for vaginal delivery : effects on the mother, foetus and uterine activity using lidocaine in different dosage forms

    Författare :Göran Zador; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER