Sökning: "Göran Selander"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Göran Selander.

 1. 1. Two deterministic growth models related to diffusion-limited aggregation

  Författare :Göran Selander; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att se varandra i handling : En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Författare :Göran Fransson; Staffan Selander; Torlaug Løkensgard Hoel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; induction; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; lärare; fänrik; officer; induction; yrkesintroduktion; professionalisering; professionell utveckling; yrkesblivande; institution; meningsskapande; organisatoriskt lärande; Education; Pedagogik; kommunikation; nybliven; nyexaminera; NQT; lärande; institutionsteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER

 3. 3. Biskopsämbetet och demokratin : Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet

  Författare :Göran Lundstedt; Oloph Bexell; Sven-Åke Selander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Church of Sweden; bishops; democracy; synodal; the election of bishops; Canon Law; episcopal structure; Church Assembly; pastoral letters; Priesthood of All Believers; Church of Sweden Service Book 1942 and 1987 II; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to investigate whether the democratization process in the Church of Sweden in the latter part of the 20th century has led to changes in the office and the role of bishops. The main issue in our investigation has been to elucidate whether a change in the bishops´ real influence on various levels of the church´s organization has taken place and if so, to examine and explain the underlaying motives and driving forces. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl-Göran Karlsson; Madelen Bodin; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; interactions; communication; meaning making; peer discussion; scientific ideas; social semiotics; organizational levels; naturvetenskapernas didaktik; kvalitativa studier; biologi; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. LÄS MER