Sökning: "Göran Selén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Selén.

  1. 1. Tubuloglomerular feedback control of glomerular filtration rate

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Göran Selén; Uppsala universitet.; [1982]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER