Sökning: "Göran Rydeberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Rydeberg.

  1. 1. Skatteköpen i Örebro län 1701-1809

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Göran Rydeberg; Uppsala universitet.; [1985]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER