Sökning: "Göran Leth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Leth.

  1. 1. Braständaren och iakttagaren : engelsk press och journalistik 1695-1825

    Författare :Göran Leth; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Storbritannien; Tidskrifter; historia; Storbritannien; Journalistik; historia; England; 1695-1925;

    Sammanfattning : The role of the press for the development of democracy is studied in the case of the English press and journalism of the 18th and early 19th centuries. In a first sub-investigation the issue is engaged on a theoretical level. LÄS MER