Sökning: "Göran Holst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Holst.

  1. 1. Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective

    Detta är en avhandling från Centre of Caring Sciences, P.O.B. 198, Se-221 00 Lund, Sweden

    Författare :Göran Holst; Blekinge Tekniska Högskola.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personality; needs assessement; life history; Nursing care; dementia; Psychiatry; family; clinical psychology; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; sense of coherence; psychosomatics;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ?Överbrygga det kommunikativa gapet mellan personer med en demenssjukdom och deras vårdare. Ett omvårdnadsperspektiv? En problematik i omvårdnaden av personer med långt framskriden demenssjukdom är hur vårdare skall tolka och förstå den demensdrabbade så att omvårdnaden kan anpassas till dennes behov. LÄS MER