Sökning: "Göran Gerdin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Göran Gerdin.

 1. 1. Boys will be boys? Gendered bodies, spaces and dis/pleasures in Physical Education

  Författare :Göran Gerdin; New Zealand University of Auckland; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : In this thesis I argue that in order to change the social influence of dominant discourses of gender in PE, which have previously been subject to sustained critique, there is a need to examine the discourses that constitute pleasure within PE. Such an examination is justified due to the broad social significance of pleasure but specific absence of empirical investigations within PE. LÄS MER

 2. 2. Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

  Författare :Annette Anjou; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Birger Rapp; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Strategisk kongruens; integrerad styrning; ekonomistyrning; strategi; scania; longitudinell studie; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER