Sökning: "Göran Bergsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Bergsten.

  1. 1. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

    Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

    Författare :Göran Bergsten; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

    Sammanfattning : Urinary tract infections (UTI) are among the most common bacterial infections in humans. Symptomatic UTIs may be acute, recurrent or chronic but the most frequent form of UTI is asymptomatic bacteruria (ABU). In ABU, the mucosa remains inert, despite the presence of large bacterial numbers in urine. LÄS MER