Sökning: "Funktionshindrades historia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Funktionshindrades historia.

  1. 1. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden Univ

    Författare :Lars Lilja; Mittuniversitetet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

    Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800?talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER