Sökning: "Funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 1137 avhandlingar innehållade ordet Funktion.

 1. 1. Predikativens funktion i svenskan : om adjektiv som subjektiva predikativ

  Författare :Maria Bolander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The presentworkis a study within a framework of functional grammar, by which is understood a grammar that aims not only at describing variations in syntactic form, but also at identifying their communicative function. The scope of the study is limited to adjectives as predicate complements to subjects. LÄS MER

 2. 2. On protein structure, function and modularity from an evolutionary perspective

  Författare :Robert Pilstål; Björn Wallner; Maria Sunnerhagen; Mauno Vihinen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioinformatics; structure; biology; intrinsical; disorder; protein; sequence; evolution; mutation; epistasis; function; allostery; dynamics; simulation; prediction; graph; network; bioinformatik; struktur; biologi; strukturbiologi; intrinsiellt; oordnad; protein; sekvens; evolution; mutation; epistasis; funktion; allosteri; dynamik; simulation; prediktion; graf; nätverk;

  Sammanfattning : We are compounded entities, given life by a complex molecular machinery. When studying these molecules we have to make sense of a diverse set of dynamical nanostructures with wast and intricate patterns of interactions. LÄS MER

 3. 3. Targeting and function of CAH1 : Characterization of a novel protein pathway to the plant cell chloroplast

  Författare :Stefan Burén; Göran Samuelsson; Muriel Bardor; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis; chloroplast; endomembrane system; CAH1; protein targeting; N-glycosylation; Molecular biology; Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The chloroplast is the organelle within a plant cell where photosynthesis takes place. This organelle originates from a cyanobacterium that was engulfed by a eukaryotic cell. LÄS MER

 4. 4. Om organsystemens organisation och funktion : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 5. 5. En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle : Innehåll, medierna och utbildningens funktion

  Författare :Anders Jidesjö; Helge Strömdahl; Jari Lavonen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Science and technology are important parts of culture. Thus today there is a need for a science education which promotes ‘science for all’ and ‘scientific literacy’ in order to prepare students for citizenship. Earlier studies indicate that many students find it hard to learn science and technology in school. LÄS MER