Sökning: "Frida Lindroth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Frida Lindroth.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? : Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

    Författare :Frida Lindroth; Anette Emilson; Anne-Li Lindgren; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge about pedagogical documentation in relation to children’s participation. The focus is directed both towards teachers’ actions in connection with documentation production during project work and towards teachers’ descriptions of their intention with thedocumentation situation. LÄS MER