Sökning: "Freud Psykoanalys"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Freud Psykoanalys.

 1. 1. Freuds psykoanalys

  Författare :Per Magnus Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Psykoanalys; Idéhistoria; Sverige; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970

  Författare :Andréaz Wasniowski; Kjell Jonsson; Svante Norrhem; Torbjörn Gustafsson Chorell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; homosexuality; heteronormativity; gender; sexual deviation; homosexual movement; Daughter of bilitis; Mattachine Society; ONE; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; George Henry; Alfred Kinsey; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; RFSL; homosexualitet; heteronormativitet; normer; sexualvetenskap; sexologi; psykoanalys; representationalism; genus; queer; transvestitism; transsexualism; hermafroditism; masochism; sadism; sexualitet; skötsamhet; förbundshistoria; Kinseyrapporten; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; Gunnar Inghe; George Henry; Alfred Kinsey; Vilhelm Lundstedt; Gunnar Nycander; Anton Nyström; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Bror Gadelius; Henning Pallesen; Carl Regman; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Gender studies; Genus; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; sexology; psychoanalysis; sexual norms; minorities; Swedish Federation for Lesbian Gay Bisexual and Transgender Rights; sexual deviations; sexuella normer; sexuella avvikelser; minoriteter; historia; idéhistoria; sexualitetshistoria;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the organisation today known as the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and its activities from the founding year 1950 to around 1970. RFSL was the first Swedish organisation that worked for non-heterosexual persons. LÄS MER

 3. 3. Idag är jag inte riktigt mig själv : en undersökning av psykoanalysens kunskapsobjekt

  Författare :Tony Sporrong; Lars Jacobsson; Björn Wrangsjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychoanalysis; unrepressed unconscious; metapsychology; system of selfimages; selfimagesprotecting drive; Tabula plena and the sense of emotion; psykoanalys; icke-bortträngt omedvetet; metapsykologi; självbildssystem; självbildsbevarelsedrift; Tabula plena och känslosinnet; Psychiatry; Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : Psykoanalysen är ingen vetenskap eftersom den saknar kunskapsobjekt. Med syftet att finna detta objekt och därmed grunda en vetenskap togs avstamp i Freuds begrepp Det Omedvetna. Genom begreppsanalys av Freuds texter och med hjälp av matematisk mängdlära samt nedslag i filosofi och ontologi kunde en första beskrivning av objektet göras. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapins uppgift : Hälsa, bot och självförbättring i modernt psykoanalytiskt tänkande

  Författare :Einar Jakobsson; Lennart Nordenfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychoanalysis; goals of psychotherapy; concepts of mental health; narcissism; philosophy of life; Psykoanalys; Psykoterapi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to critically examine, by means of theoretical analysis, the limits of psychotherapeutic intervention and the view of mental health embraced by the psychotherapy which is based on a psychodynamic thinking and procedure. This is done by asking how different theorists, e g Freud, Heinz Kohut and Otto Kernberg, are dealing with the questions of the indications of a need of psychotherapy, the desired extension of a therapeutic change and how the goals of treatment should be formulated. LÄS MER