Sökning: "Fredrik Wermeling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fredrik Wermeling.

  1. 1. Innate mechanisms regulating peripheral B cell tolerance

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

    Författare :Fredrik Wermeling; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Our immune system protects us from invading pathogens such as bacteria, viruses, fungi and parasites. However, it can also cause disease by being improperly activated against our own tissues (autoimmune diseases) and harmless environmental factors (allergy). LÄS MER