Sökning: "Fredrik Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Fredrik Svensk.

 1. 1. Management control for sustainability : Activities and procedures for energy management in industrial companies

  Författare :Josefine Rasmussen; Mikael Ottosson; Henrik Nehler; Fredrik Tell; Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Sammanfattning : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. LÄS MER

 2. 2. Bilateral shipping and trade : Swedish-Finnish experiences in the post-war period

  Författare :Lars Fredrik Andersson; Olle Krantz; Jari Ojala; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Economic history; convergence; economic integration; trade; bilateral; intra-industrial trade; inter-industrial trade; shipping; ferry services; gravity equation; economies of scope; economies of scale; economies of density; post-war period; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the bilateral shipping and trade between Finland and Sweden during the post-war period. It comprises five articles and one introductory chapter for which the common point of departure is the growth and transformation of bilateral trade and shipping. LÄS MER

 3. 3. Industriellt hantverk : Om en svensk trähusfabrikants känsla för konfektionering

  Författare :Fredrik Markgren; Monica Lindgren; Alexander Styhre; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Project Support i svensk socialtjänst : En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblematik

  Författare :Helena Draxler; Kjerstin Almqvist; Fredrik Hjärthag; Mikaela Starke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Föräldrastödsprogram; Våld i nära relationer; Barn med beteendeproblematik; Genomförbarhet; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Projekt Support (PS) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i USA för mammor och barn som utsatts för våld i nära relationer där barnen också utvecklat känslomässiga och beteendemässiga problem. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur interventionen mottogs av behandlare och föräldrar inom ramen för svensk socialtjänst med hänsyn till skillnaderna mellan länderna. LÄS MER

 5. 5. Populärhistoriens tjusning och kraft : Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Författare :Fredrik Holmqvist; Lena Berggren; Lars Elenius; David Ludvigsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER