Sökning: "Fredrik Hjorth"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Fredrik Hjorth.

 1. 1. Caput XXXI Corani Arabice et Suethice. Cujus partem tertiam et ultimam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carol. Fr. Björkman ... et Johannes Fredericus Hjorth, Gothoburgensis. In audit. Gustav. die VII Maj. MDCCCXIV. H. a. m. s., P. 3

  Författare :Carl Fredrik Björkman; Johan Fredric Hjorth; Carl Fredrik Björkman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection : The view of Swedish Port state control officers

  Författare :Fredrik Hjorth; Carl Hult; Ulf Drugge; Michael Baldauf; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inspection; Port state control; Detention; Deprofessionalization; Compliance; Maritime safety; Profession; Bureaucracy; Sjöfartsvetenskap; Maritime Science;

  Sammanfattning : Despite an extensive system of Port state controls (PSC) on ships, inspection loopholes in European control functions have been reported. Furthermore, risk factors associated with fatigue, stress and a poorly developed safety culture on board ships have been identified in earlier research. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetskultur i Östersjöfart : En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER