Sökning: "Frans Oddner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Frans Oddner.

  1. 1. Kafékultur, kommunikation och gränser

    Författare :Frans Oddner; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elementary and advanced sociality; concrete and abstract sociality; Social psychology; interpersonal relations; local life; public life; social life; social forms; café culture; Asplund; Mead; sociology; social-psychology; limitrophe; boundary; Café; communication; Socialpsykologi; participant observation.; social process;

    Sammanfattning : The café is a social meeting place. An as yet un-moulded aspect of social life is boundaries – how meetings rest on boundaries between participants that their intercourse brings forth. LÄS MER