Sökning: "Frank Axhag"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Frank Axhag.

  1. 1. Plastic design of steel bridge girders

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Frank Axhag; [1998]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

    Sammanfattning : This thesis assesses the feasibility of a modified plastic design method for continuous steel or composite bridges with slender I-girders. The feasibility evaluation of the design method is closely connected to the moment-rotation relationship of the I-girders at internal supports. LÄS MER