Sökning: "Francesco Ciabuschi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Francesco Ciabuschi.

  1. 1. On the Innovative MNC : Leveraging Innovations and the Role of IT systems

    Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Francesco Ciabuschi; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; MNC; innovation development; problem solving; innovation transfer; IT systems; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

    Sammanfattning : This thesis deals with the phenomena of development and transfer of innovations within multinational corporations (MNCs), and in particular, with the role of information technology (IT) systems in innovation. The empirical base of the thesis is both qualitative and quantitative. LÄS MER