Sökning: "Finn Calander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Finn Calander.

  1. 1. Från fritidens pedagog till hjälplärare : Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag

    Författare :Finn Calander; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; education; episode; integration; interprofessional collaboration; leisure time centre; recreation instructor; strategic context; structuration theory; work team; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The restructuring of the Swedish comprehensive school has brought child care and schoolcloser together. During the 90's leisure time centres (LTCs) were physically integrated into school buildings. Therefore, today teachers and recreation instructors (RIs) often worktogether in teams. LÄS MER