Sökning: "Filip Asp"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Filip Asp.

  1. 1. Bilateral cochlear implants in children : clinical and methodological studies

    Författare :Filip Asp; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : A cochlear implant (CI) restores functional hearing in individuals with bilateral severe- to-profound sensorineural hearing loss. Despite hearing loss in both ears, CIs are usually provided unilaterally, excluding the alleged benefits associated with bilateral auditory stimulation. LÄS MER