Sökning: "Felski"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Felski.

  1. 1. Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

    Författare :Björn Bradling; Ylva Lindberg; Anette Svensson; Caroline Graeske; Jönköping University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literature teaching and learning; transformative learning; phronesis; ‘didactic potential’; estrangement effect; Verfremdungeffekt; upper secondary school; John Ajvide Lindqvist;

    Sammanfattning : “Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning“ är en litteraturdidaktisk studie i forskningsämnet pedagogik som tar syftestexten för litteraturundervisningen i det gymnasiala svenskämnet som utgångspunkt. Genom en förstudie där elva svensklärare och en skolbibliotekarie samtalar i fokusgrupper riktas projektet mot sitt huvudfokus som är en läsloggsintervention där 31 elever i gymnasiekursen Svenska 3 läser John Ajvide Lindqvists “Låt den rätte komma in” (Ordfront, 2004/2015). LÄS MER