Sökning: "Fekadu Kebede"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fekadu Kebede.

  1. 1. Source parameters and tectonic implications of selected earthquakes in Afar depression of Ethiopia and neighbouring regions

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Fekadu Kebede; [1989]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER