Sökning: "Feed-forward multilayer perceptron"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Feed-forward multilayer perceptron.

  1. 1. Rainfall-Runoff Modelling Using Artificial Neural Networks (ANNs)

    Författare :Aman Mohammad Kalteh; Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; geographical and geological engineering; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Self-organizing map; Feed-forward multilayer perceptron; Forecasting; Hydrological modelling; Missing values; Rainfall-runoff modelling; Estimation; Artificial neural networks;

    Sammanfattning : Over the last decades or so, artificial neural networks (ANNs) have become one of the most promising tools for modelling hydrological processes such as rainfall-runoff processes. In most studies, ANNs have been demonstrated to show superior result compared to the traditional modelling approaches. LÄS MER