Sökning: "Fatores de sucesso"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fatores de sucesso.

  1. 1. Science Parks and talent attraction : a study on the development of Science Parks

    Författare :Eduardo de Almeida Cadorin; Magnus Klofsten; Hans Löfsten; Mats Lundqvist; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science Parks; Talent attraction; New technology-based firms; Students; University; University-external collaboration; Success factors; Parques científicos; Atração de talentos; Novas empresas baseadas em tecnologia; Estudantes; Universidade; Colaboração externa-universidade; Fatores de sucesso; Science Parks; Talangattraktion; Nya teknikbaserade företag; Studenter; Universitet; Universitet-externt samverkan; Framgångsfaktorer;

    Sammanfattning : This dissertation investigates the development of Science Parks (SPs) from the perspective of talent attraction activities. Studies on SPs often address only traditional services that parks provide tenant firms. LÄS MER