Sökning: "Fakulteten För Hälsa Och Samhälle hs"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Fakulteten För Hälsa Och Samhälle hs.

 1. 1. In vitro and in vivo studies of salivary films at solid/liquid interfaces

  Författare :Ida Svendsen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; saliva; proteins; adsorption; ellipsometry; gel electrophoresis;

  Sammanfattning : A conditioning film, the pellicle, of which many salivary proteins areimportant constituents, covers the surfaces present in the mouth. The pellicleforms in a selective adsorption process, and it has protective and lubricatingfunctions as well as an influence on the adherence of oral microbes thatultimately leads to the development of dental plaque. LÄS MER

 2. 2. Human dendritic cells : a study of early events during pathogen recognition and antigen endocytosis

  Författare :Peter Hellman; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dendritic cells; zeolites;

  Sammanfattning : The mononuclear phagocyte cell system includes monocytes, macrophages anddendritic cells which are important cells in order to recognize, ingest, destroyand also present part of a pathogen to T-lymphocytes in order to activate theadaptive immune system. Dendritic cells (DCs) stand out in their ability tostimulate T-lymphocytes and are also believed to be important to keeptolerance for “self-antigens”. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie

  Författare :Elisabeth Carlson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nurses; Precepting; Clinical practice; Pedagogical techniques; Supportive and limiting conditions; Professional socialization; Interprofessional clinical training ward; Ethnography; Symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Under de tre senaste decennierna har det skett stora förändringar i sjuksköterskeutbildningarna internationellt såväl som nationellt. De snabba samhälleliga förändringarna och dess effekter på hälso- och sjukvården kommer att kräva andra kompetenser i en förändrad sjuksköterskeroll. LÄS MER

 4. 4. Detection of Myocardial Ischemia using Real-Time Myocardial Contrast Echocardiography

  Författare :Petri Gudmundsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial contrast echocardiography; MCE; stress echocardiography; adenosine; perfusion; real-time; visual; quantative; wall motion; power modulation; bedside; SPECT; coronary insufficiency;

  Sammanfattning : Diagnostisering av syrebrist i hjärtmuskeln med hjälp av kontrastförstärkt ultraljudsundersökning av hjärtmuskelns genomblödning. Ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi) används mycket inom hjärtsjukvården idag, oftast för att utreda hjärtats och hjärtklaffarnas anatomi och funktion. LÄS MER

 5. 5. Self-care behaviour and daily life experiences in patients with chronic heart failure

  Författare :Marie Holst; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Under min tid som kliniskt verksam sjuksköterska mötte jag många patienter sombesvärades av törst och som hade svårt att följa den vätskerekommendation på1,5L/dygn som gavs. Detta är upprinnelsen till denna avhandling vars syfte är att beskrivaoch utvärdera egenvårdsbeteendet samt att beskriva hur det dagliga livet upplevsav patienter med kronisk hjärtsvikt, med speciellt intresse riktat mot vätskeintaget. LÄS MER